Behandleraftale

Behandleraftale

ACCORD DE TRAITEMENT concernant la confidentialité et le traitement des données personnelles.
Yart Factory B.V. (ci-après dénommée Point to Paper) Pour toutes les cessions à Point to Paper, à compter du 25 mai 2018 (date d'entrée en vigueur du RGPD), l'accord de traitement ci-dessous est réputé avoir été ajouté aux termes et conditions de cet accord et cet accord de traitement prennent pleinement effet.
Client et Point to Paper, ayant son siège social à Waalwijk et ci-après dénommé : entrepreneur.
TENANT COMPTE QUE :
1. a. L'entrepreneur exécute des travaux et/ou des services ou des services pour le client ;
b. Le Client fournira au Contractant des données à cette fin ;
c. Ces informations sont confidentielles, ou du moins doivent être traitées de manière confidentielle ;
ré. Ces données peuvent contenir des données personnelles ;
e. Ces données sont nécessaires à l'entrepreneur pour exécuter certains travaux ou services convenus ;
F. Les parties souhaitent conclure des accords sur ces données.
Acceptez ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT
L'objet de l'accord est
(i) la livraison de données par le Client au Prestataire,
(ii) conclure des accords de confidentialité à cet égard et
(iii) conclure d'autres accords si ces données contiennent également des données personnelles.
ARTICLE 2. CONFIDENTIALITE
2.a. Les données obtenues du Client ou au nom du Client ne seront pas fournies par l'Entrepreneur à des tiers, sauf au

BEHANDLING AFTALE vedrørende fortrolighed og behandling af personoplysninger.
Yart Factory B.V. (herefter benævnt Point to Paper) Med alle overdragelser til Point to Paper, fra den 25. maj 2018 (datoen for ikrafttræden af ​​GDPR), vil nedenstående behandlingsaftale blive anset for at være tilføjet vilkårene og betingelserne af denne aftale, og denne behandlingsaftale træder i kraft i sin helhed.
Kunde og Point to Paper, med hjemsted i Waalwijk og herefter benævnt: entreprenør.
DER TAGER HENSYN TIL AT:

 1. a. Entreprenøren udfører arbejde og/eller ydelser eller ydelser for Bygherren;
  b. Kunden vil give Leverandøren data til dette formål;
  c. Disse oplysninger er fortrolige eller bør i det mindste behandles fortroligt;
  d. Disse data kan indeholde personlige data;
  e. Disse data er nødvendige for, at entreprenøren kan udføre et bestemt aftalt arbejde eller ydelser;
  f. Parterne ønsker at indgå aftaler om disse data.
  Accepter følgende:
  ARTIKEL 1. AFTALENS GENSTAND
  Aftalens emne er
  (i) Kundens levering af data til entreprenøren,
  (ii) indgå aftaler om fortrolighed i denne henseende og
  (iii) at indgå yderligere aftaler, hvis disse data også indeholder personoplysninger.
  ARTIKEL 2. FORTROLIGHED
  2.a. De data, der er indhentet fra bygherren eller på vegne af bygherren, udleveres ikke af entreprenøren til tredjemand, medmindre der er givet skriftlig tilladelse fra bygherren, eller medmindre det er nødvendigt for udførelsen af ​​det aftalte arbejde.
  2.b. Leverandøren sikrer, at oplysningerne kun udleveres til parternes personale efter behov, og at dataene kun udleveres til personale, der har til opgave at udføre det aftalte arbejde eller ydelser.
  2.c. I den periode, som Leverandøren har ovennævnte data, skal denne sikre opbevaringen af ​​dataene tilstrækkeligt. Under alle omstændigheder på en sådan måde, at tredjemand/personale, der ikke er pålagt at udføre aftalt arbejde eller ydelser, ikke har adgang til dataene. Denne lagring skal også overholde relevante regler såsom den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), hvis der udveksles personoplysninger.

ARTIKEL 3. PERSONOPLYSNINGER
3.a. Hvis dataene også vedrører personoplysninger, gælder følgende bestemmelser i denne artikel. Leverandøren betragtes af Parterne som "Behandleren", og Kunden som "Kontrolløren", som omhandlet i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).
3.b. Entreprenøren vil behandle oplysningerne på vegne af bygherren i forbindelse med udførelsen af ​​det aftalte arbejde og ydelser, hvorved entreprenøren ikke har tilladelse til at behandle og/eller udlevere de fra bygherren indhentede data til egne formål, udover aftalt …
3.c. Parterne vil sikre overholdelse af gældende love og regler, herunder under alle omstændigheder love og regler på området for beskyttelse af persondata, såsom den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).
3.d. Leverandøren implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab eller mod enhver form for ulovlig behandling. Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau og omkostningerne ved implementering garanterer disse foranstaltninger et passende sikkerhedsniveau i betragtning af de risici, der er forbundet med behandlingen, og arten af ​​de data, der skal beskyttes. Tiltagene har også til formål at forhindre unødig indsamling og viderebehandling af personoplysninger.
3.e. Klienten er til enhver tid berettiget til at få førnævnte foranstaltninger testet af en uvildig sagkyndig under aftalens udførelse ved en revision. Omkostningerne til denne revision er for kunden.
3.f. Entreprenøren kan gøre brug af tredjemand i forbindelse med denne aftale uden forudgående samtykke fra Bygherren på betingelse af, at entreprenøren skriftligt indgår tilsvarende aftaler med tredjemand som indeholdt i denne aftale, f.eks. en underdatabehandleraftale.
3.g. Entreprenøren må ikke udlevere personoplysninger uden for E.U./E.E.R. butik og/eller vært.
3.h. Såfremt entreprenøren har mistanke om eller har fået kendskab til, at kundens personoplysninger er blevet eller er blevet kompromitteret (sikkerhedsbrud eller datalæk), vil entreprenøren meddele dette uden unødig forsinkelse.
3.i. I tilfælde af at en registreret sender en anmodning om, berigtigelse eller fjernelse til entreprenøren, videresender entreprenøren anmodningen til bygherren, og bygherren vil videre behandle anmodningen. Entreprenøren kan informere de involverede parter herom.
3.j. Efter opsigelse af denne behandlingsaftale vil Leverandøren returnere personoplysningerne til Bygherren. De personoplysninger, som entreprenøren behandler, vil blive destrueret efter udløbet af den lovpligtige opbevaringsperiode og/eller efter anmodning fra bygherre.
3.k. Denne databehandleraftale træder i kraft den 25. maj 2018. Denne aftale ophører efter og i det omfang Leverandøren har slettet eller returneret alle personoplysninger. Ingen af ​​parterne kan opsige denne databehandleraftale før tid.
3.l. Hollandsk lov gælder for denne aftale. Tvister som følge af denne aftale vil blive forelagt den kompetente domstol i det distrikt, hvor kunden er etableret.
Selvom vi gør alt for at levere et godt produkt eller en god service, er det muligt, at du er utilfreds med leveringen. Vi beder dig venligst videregive din klage til os. Dette kan ske via e-mail, almindelig post, telefon eller via kontaktformularen. Vi vil gennemgå klagen og forsøge at løse den til alles tilfredshed.